Thư viện lập trình
// Chúng tôi đang phát triển các thư viện lập trình để giúp các lập trình viên sử dụng VietQR dễ dàng hơn.

Python

1
pip install vietqr
Copied!

Nodejs

1
npm install vietqr
Copied!

Php

1
composer require vietqr/vietqr
Copied!

Ruby

1
gem install vietqr
Copied!

Go

1
go install github.com/vietqr/vietqr-go
Copied!

C#

1
Install-Package VietQR.Core
Copied!

Java

1
<dependency>
2
<groupId>io.vietqr</groupId>
3
<artifactId>vietqr-java</artifactId>
4
<version>1.0.0</version>
5
</dependency>
6
Copied!