Nhảy tới nội dung

Changelog

[2.4] - 2022-08-28

Added

 • Deeplink thanh toán ngân hàng
 • API danh sách deeplink 36 ngân hàng Việt Nam

[2.3] - 2022-06-14

Added

 • Thêm 3 Banks : Cake , Ubank, Coop
 • Thêm field lookupSupported trong api /banks xác định một ngân hàng có đươc hỗ trợ bởi api /lookup hay không?

[2.2] - 2022-05-24

Added

 • API tra cứu số tài khoản (Beta)

[2.1] - 2022-01-18

Added

 • QuickLink 2.0

[2.0] - 2021-12-24

Added

 • Công cụ tạo template VietQR tuỳ biến https://my.vietqr.io
 • API tạo mã VietQR theo template tuỳ biến

Changed

 • API Version 2 sẽ hoạt động dưới endpoint https://api.vieqr.io/v2
 • Đổi tên field trong API /generate : format thành template
 • Template vietqr_net_2 đổi tên thành compact

Removed

 • Dừng hỗ trợ template vietqr_nettext, Api version 1 vẫn tếp tục hỗ trợ 2 template này tới tháng 6/2022

[1.1] - 2021-10-22

Added

 • Nội dung chuyển khoản hỗ trợ 40 kí tự (thay vì 25 ở V1)
 • Hỗ trợ số tài khoản biệt danh (Alias) : có thể nhập số.
 • Hỗ trợ

Changed

 • Fix bug một số mã QR không thể quét được vì bị logo ở trung tâm che mất 1 phần thông tin
 • Cải tiến cơ chế và thuật toán tăng tốc API tạo mã QR lên gấp đôi.

[1.0] - 2021-06-26

Ra mắt phiên bản đầu tiên.