🏦
API danh sách ngân hàng
Api trả về danh sách các ngân hàng mà VietQR hỗ trợ

Công dụng

Api trả về danh sách các ngân hàng mà VietQR hỗ trợ. Và từ đó lấy trích ra mã ngân hàng dùng trong Quick Link

Đặc tả

GET https://api.vietqr.io/v2/banks

Sử dụng

CURL
NodeJS
curl https://api.vietqr.io/v2/banks
Cài đặt thư viện
npm install vietqr
Sử dụng
import {VietQR} from 'vietqr';
let vietQR = new VietQR({
clientID: 'client_id_here',
apiKey: 'api_key_here',
});
// list banks are supported create QR code by Vietqr
vietQR.getBanks().then((banks)=>{
console.log(banks);
}).catch((err)=>{});

Kết quả trả về

{
"code": "00",
"desc": "Get Bank list successful! Total 55 banks",
"data": [{
"id": 1,
"name": "Ngân hàng TMCP An Bình",
"code": "ABB",
"bin": "970425",
"shortName": "ABBANK",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ABB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1
}, {
"id": 2,
"name": "Ngân hàng TMCP Á Châu",
"code": "ACB",
"bin": "970416",
"shortName": "ACB",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/ACB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1
}
//và 53 bank khác
}
Mỗi ngân hàng sẽ có các thông số:
id
ID
1
name
Tên pháp nhân ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
shortName
Tên ngắn gọn thường gọi
BIDV
code
Tên mã ngân hàng
BIDV
bin
Mã ngân hàng, sử dụng mã này trong Quick Link
970418
logo
Đường dẫn tới logo ngân hàng
transferSupported
App của Bank hỗ trợ chuyển tiền bằng cách quét mã VietQR
0 hoặc 1
lookupSupported
Số tài khoản của Bank có thể tra cứu bằng API tra cứu số tài khoản
0 hoặc 1
short_name
Tương tự shortName (sẽ bỏ field này ở v3)
MBBank
isTransfer
Tương tự transferSupported (sẽ bỏ field này ở v3)
0 hoặc 1
support
Mức độ hỗ trợ VietQR của ngân hàng (sẽ bỏ field này ở v3)
Từ 0 tới 3
API này trả về danh sách ngân hàng hỗ trợ, danh sách này có thể sẽ thay đổi trong tương lai (thêm / xóa / sửa). Do đó, nếu bạn có ý định cache thì chúng tôi khuyến cáo bạn làm mới danh sách này theo ngày.