🆕
API tra cứu Số Tài Khoản
API dùng để kiểm tra một số tài khoản ngân hàng có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ trả về Tên Tài Khoản
API này đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền sử dụng

Demo

Truy cập https://demo.vietqr.io/ để xem demo

Đặc tả API

API tra cứu hiện tại hỗ trợ tra cứu số tài khoản hợp lệ từ 46/55 ngân hàng / tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Truy cập API danh sách ngân hàng để lấy danh sách các ngân hàng hỗ trợ tra cứu
post
https://api.vietqr.io/v2
/lookup

Code mẫu

CURL
Javascript (Axios)
C#
curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' \
--header 'x-api-key: <API_KEY_HERE>' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bin": "970432",
"accountNumber": "222777313"
}'
var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({
"bin": "970432",
"accountNumber": "222777313"
});
var config = {
method: 'post',
url: 'https://api.vietqr.io/v2/lookup',
headers: {
'x-api-key': '<API_KEY_HERE>',
'x-client-id': '<CLIENT_KEY_HERE>',
'Content-Type': 'application/json',
},
data : data
};
axios(config)
.then(function (response) {
console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
console.log(error);
});
var client = new RestClient("https://api.vietqr.io/v2/lookup");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("x-api-key", "<API_KEY_HERE>");
request.AddHeader("x-client-id", "<CLIENT_KEY_HERE>");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{" + "\n" +
@" ""bin"": ""970432""," + "\n" +
@" ""accountNumber"": ""222777313""" + "\n" +
@"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content)