Nhảy tới nội dung

Tạo QR bằng Googe Sheet

VietQR.IO cung cấp cơ chế tạo mã QR nhanh bằng link. Dựa trên cơ chế này, Chúng ta có thể tự động tạo mã QR động thay đổi theo nội dung các ô khác trong bảng

Hàm IMAGE(url) trong Google Sheet sẽ hiển thị một hình ảnh dựa vào url cung cấp. Chúng ta có thể tạo Link ảnh QR bằng các nối các nội dung ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển với nhau. Sau đó truyền tham số này vào hàm IMAGE và chúng ta sẽ được QR code trên sheet.

Link Demo VietQR - Demo Tạo mã QR trong Google Sheet