API tạo mã QR
API này dùng tạo mã QR dựa vào thông tin tài khoản nhận tiền
post
https://api.vietqr.io
/v2/generate
Tạo Mã QR

Demo sử dụng

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/generate' \
--header 'x-api-key: <API_KEY_HERE>' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_KEY_HERE>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"accountNo": "113366668888",
"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
"acqId": "970415",
"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",
"amount": "79000",
"template": "compact"
}'

Các loại định dạng trả về

Trường template trong request body sẽ có thể chọn 1 trong các tùy chọn sau
Giá trị
Size
Ghi chú
compact2
540x640
Bao gồm : Mã QR, các logo , thông tin chuyển khoản
compact
540x540
QR kèm logo VietQR, Napas, ngân hàng
qr_only
480x480
Trả về ảnh QR đơn giản, chỉ bao gồm QR
accountNo
Số tài khoản
accountName
Tên tài khoản
accId
Mã bin được lấy từ Api bank theo từng ngân hàng
addInfo
Nội dung chuyển khoản

Ý nghĩa các trường trong Response

Trường dữ liệu
Ý nghĩa
qrCode
Mã QR dạng văn bản
qrDataURL
Ảnh QR dưới định dạng Data URI, có thể dùng Data URI để nhúng hình ảnh vào website hoặc hiện thị lên trình duyệt. Tìm hiểu thêm về Data URI