Nhảy tới nội dung

Tích hợp VietQR vào Haravan

Bước 1: Tạo phương thức thanh toán Vietqr

Vào admin store haravan của bạn và thực hiện

Tạo phương thức thanh toán mới

{% hint style="info" %} Lưu ý: Khi đặt tên phương thức thanh toán phải chứa từ vietqr (Không phân biệt hoa thường) {% endhint %}

Bước 2: Thực hiện thêm code vào trang thanh toán

<script src="https://vn.csscdn.net/casso-pay/haravan.js?bank_name=vpbank&account_number=790967023427&account_name=Nguyen Huu Hao&prefix=DH">
</script>

Sao chép code này và sửa lại theo thông tin của bạn

Sau khi sửa xong thì vào trang thanh toán để thêm code vào

Dán code vào mục xử lý đơn hàng và ấn lưu

Kết quả sau khi thanh toán