Nhảy tới nội dung

Tích hợp VietQR vào Sapo

Bước 1: Tạo phương thức thanh toán Vietqr

Vào admin store Sapo của bạn và thực hiện

Tạo ra phương thức thanh toán vietqr

Bước 2: Thực hiện thêm code vào trang thanh toán

<script src="https://vn.csscdn.net/casso-pay/sapo.js?bank_name=vpbank&account_number=790967023427&account_name=Nguyen Huu Hao&prefix=DH">
</script>

Sao chép code này và sửa lại theo thông tin của bạn

Sau khi sửa xong thì vào trang thanh toán để thêm code vào

Kết quả sau khi thanh toán